Filtruj restaurace  

Všeobecné podmínky užití těchto stránek

Předem se omlouváme za striktní, formální a neosobní tón právního jazyka, který běžně neužíváme, ale z právních, ale i finančních důvodů jsme nuceni následující řádky formulovat v této strohé řeči.

Podmínky užití obchodní společnosti Jídlo pod nos s.r.o., IČO: 01556568 se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Polská 1211/26, PSČ 120 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 208300 (dále jen „jidlopodnos.cz“) pro přístup a užití webových stránek www.jidlopodnos.cz (dále jen „Podmínky“)

I. Výklad pojmů

jidlopodnos.cz (provozovatel) - výše uvedená společnost, která provozuje zde popsaný Agregátor služeb na webové adrese www.jidlopodnos.cz. Jidlopodnos.cz pronajímá Agregátor s předem stanovenými a dohodnutými funkcemi dalším subjektům (Provozovnám) a umožňuje jim tak prostřednictvím Agregátoru uskutečňovat objednávky od Zákazníků na základě "Zprostředkovatelské služby" mezi jidlopodnos.cz a Provozovnou.

Provozovna - subjekt, který poskytuje nabídku služeb nebo zboží a využívá agregátor jidlopodnos.cz k uskutečňování objednávek od Zákazníků. Právní vztah jidlopodnos.cz a Provozovnou je upraven na základě "Zprostředkovatelské smlouvy".

Zákazník - jakákoli osoba nebo subjekt, který uskutečňuje objednávku zboží nebo služeb prostřednictvím Agregátoru jidlopodnos.cz

Agregátor - Agregátor služeb na webové adrese www.jidlopodnos.cz je internetová aplikace umožňující realizaci objednávek zboží nebo služeb od Zákazníka k Provozovně

Objednávka - uzavření objednávky zboží nebo služeb probíhá prostřednictvím Agregátoru a je závazná jak pro Provozovnu, tak pro Zákazníka.

II. Základní ustanovení

 1. jidlopodnos.cz provozuje a spravuje agregátor Provozoven s rozvozem jídel a zboží na internetové stránce  www.jidlopodnos.cz (dále jen „jidlopodnos.cz“). jidlopodnos.cz pronajímá jidlopodnos.cz se všemi funkcemi jiným subjektům (dále jen „Provozovna“) a vyvíjí činnost k tomu, aby Zákazník mohl uzavírat s Provozovnou smlouvy na využití služeb nebo zboží
 2. Podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících jidlopodnos.cz (dále jen „Zákazník“) při vstupu na jidlopodnos.cz, a dalším používání jidlopodnos.cz, jakož i další související právní vztahy.
 3. Zákazník vstupem na jidlopodnos.cz stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek užití stránek, a zavazuje se jimi řídit.
 4. jidlopodnos.cz může znění podmínek jednostranně měnit či doplňovat. jidlopodnos.cz informuje Zákazníka o změně Obchodních podmínek na jidlopodnos.cz, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním podmínek Zákazník mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na jidlopodnos.cz.

III. Použití jidlopodnos.cz

 1. Přístup a používání jidlopodnos.cz je bezplatné. Zákazník nese však náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používání jidlopodnos.cz (tj. náklady na internetové připojení aj.).
 2. jidlopodnos.cz není účastníkem smluvních vztahů mezi Provozovnou a Zákazníkem. jidlopodnos.cz nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností ze Zprostředkované smlouvy ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti se Zprostředkovanou smlouvou.
 3. jidlopodnos.cz pronajímá jidlopodnos.cz Provozovnám, a nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu materiálů zveřejňovaných Provozovnami na jidlopodnos.cz. Jidlopodnos.cz neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných na jidlopodnos.cz ani za případné nekalosoutežní jednání Proozovny prostřednictvím jidlopodnos.cz nebo porušení osobnostních nebo autorských práv. Všechny ceny na jidlopodnos.cz jsou ceny uveřejněné Provozovnou.
 4. jidlopodnos.cz nezaručuje nepřerušený přístup na jidlopodnos.cz, ani nezávadnost a bezpečnost jidlopodnos.cz. jidlopodnos.cz neodpovídá za škodu způsobenou Zákazníkovi při realizaci přístupu a užívání jidlopodnos.cz, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na jidlopodnos.cz, škody způsobené přerušením provozu, poruchou jidlopodnos.cz, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Zákazníka.
 5. jidlopodnos.cz si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit Provozovně nebo Zákazníkovi přístup na jidlopodnos.cz.
 6. Provozovna nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem Provozovny do jidlopodnos.cz či systému, který realizuje přenos z jidlopodnos.cz třetím osobám.

IV. Ochrana osobních údajů

 1. jidlopodnos.cz zpracovává osobní údaje Provozovny, která vyplní registrační formulář, případně neregistrované Provozovny, které uzavřou Zprostředkovanou smlouvu se Zákazníkem. Ustanovení článku III. Podmínky se týkají pouze registrované Provozovny a Provozoven, které uzavírají prostřednictvím jidlopodnos.cz Zprostředkovanou smlouvu.
 2. Ochrana osobních údajů Provozovny, která je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 3. Provozovna souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“).
 4. Provozovna souhlasí se zpracováním Osobních údajů jidlopodnos.cz, a to pro účely realizace práv a povinností ze Zprostředkované smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.
 5. Provozovna bere na vědomí, že je povinna své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinna bez zbytečného odkladu informovat jidlopodnos.cz o změně ve svých Osobních údajích.
 6. Zpracováním Osobních údajů může jidlopodnos.cz, jako správce, pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Aktuální seznam zpracovatelů Osobních údajů bude vždy zveřejněn na jidlopodnos.cz.
 7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.
 8. Provozovna potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byla poučena o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Provozovna dále prohlašuje, že byla poučena o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k jidlopodnos.cz odvolat písemným oznámením doručeným na adresu jidlopodnos.cz.
 9. V případě, že by se Provozovna domnívala, že jidlopodnos.cz nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Provozovny nebo v rozporu se zákonem, může požádat jidlopodnos.cz o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Provozovna se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 10. Požádá-li Provozovna o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je ji jidlopodnos.cz povinen tuto informaci předat. jidlopodnos.cz má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 11. Provozovna souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami jidlopodnos.cz Zákazníků na elektronickou adresu Provozovny uvedenou v Objednávce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sfělení jidlopodnos.cz na tuto adresu. Souhlas Provozovny se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Provozovna je oprávněna kdykoli tento souhlas písemně odvolat.

V. Autorská práva

 1. Jidlopodnos.cz je vlastníkem jidlopodnos.cz.
 2. Jidlopodnos.cz je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. jidlopodnos.cz vykonává veškerá majetková práva vztahující se k jidlopodnos.cz.
 3. Obsah jidlopodnos.cz nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil jidlopodnos.cz předem souhlas.

VI. Práva a povinnosti Provozovny

 1. Provozovna vůči jidlopodnos.cz prohlašuje a zaručuje, že:

  a. je plně způsobilá k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupena zákonným zástupcem,

  b. veškeré údaje, které poskytuje jidlopodnos.cz, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

  c. se před zahájením užívání jidlopodnos.cz důkladně seznámila s těmito Podmínkami, že těmto Podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.

  d. bude používat jidlopodnos.cz prostřednictvím ne více než jednoho uživatelského účtu. V případě oprávněného podezření, že Provozovna vytvořila a užívá více uživatelských účtů, má jidlopodnos.cz právo tyto účty zablokovat a smazat.

 2. Provozovna je povinna při užívání jidlopodnos.cz dodržovat právní předpisy je povinna vždy respektovat práva jidlopodnos.cz i třetích osob, zejména při nakládání s autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Provozovna zejména nesmí:

  a. užívat jidlopodnos.cz v rozporu s těmito Podmínkami,

  b. komerčně užívat kterékoli části jidlopodnos.cz způsobem způsobilým poškodit jidlopodnos.cz a/nebo Zákazníka,

  c. získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Provozoven,

  d. zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást jidlopodnos.cz, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data jidlopodnos.cz,

  e. používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz jidlopodnos.cz. jidlopodnos.cz je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv Provozoven nebo jidlopodnos.cz a který je v souladu s jeho určením.

 3. Provozovna se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že:

  a. nebude používat jidlopodnos.cz, pokud by jeho použitím ze strany Provozovny došlo k porušení právních předpisů,

  b. pokud jí/mu je méně než 18 let, nebude používat takové služby jidlopodnos.cz, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let, přičemž takové služby jsou označeny symbolem „18+“ nebo jiným symbolem shodného významu.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s jidlopodnos.cz se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup a užití jidlopodnos.cz realizován.
 2. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 3. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 23. 3. 2013

V Praze dne 23. 3. 2013.Kam všude vám jídlo přivezeme:

Karlovy Vary a okolí: Loket, Pila, Březová u Sokolova, Citice, Královské Poříčí, Lomnice, Sokolov, Staré Sedlo, Dolní Rychnov, Svatava, Horní Slavkov, Loket, Nové Sedlo, Chodov, Chranišov, Loučky, Stará Chodovská, Bor, Březová u Karlových Varů, Háje, Hůrky, Jenišov, Kolová, Lesov, Olšová Vrata, Otovice, Podlesí, Sadov, Stanovice, Stráň, Bohatice, Dvory, Doubí, Rybáře, Sedlec, Čankov, Počerny, Rosnice, Stará Role, Tašovice, Drahovice, Děpoltovice, Jimlíkov, Mezirolí, Nová Role, Hroznětín, Kyselka, Radošov, Dolní Žďár, Ostrov, Vintířov.

Teplice a okolí: Běhánky, Bohosudov, Bystřany, Bystřice, Chabařovice, Drahkov, Drahůnky, Dubí, Duchcov, Hostomice, Hudcov, Jeníkov, Kladruby, Košťany, Kozlíky, Křemýž, Krupka, Kvítkov, Lahošť, Lbín, Maršov, Modlany, Mstišov, Nechvalice, Nová Ves, Nové Dvory, Nové Modlany, Novosedlice, Ohníč, Oldřichov, Pňovičky, Pozorka, Přestanov, Přítkov, Proboštov, Prosetice, Pytlíkov, Roudníky, Rtyně nad Bílinou, Sezemice, Soběchleby, Sobědruhy, Srbice, Štěrbina, Straky, Střelná, Suché, Světice, Trnovany, Újezdeček, Unčín, Úpořiny, Velvěty, Věšťany, Vrchoslav, Všechlapy, Zabrušany, Želénky

Dále vozíme ve městech: TEPLICE, TÁBOR, KLADNO, ÚSTÍ NAD LABEM, KARLOVY VARY, BRNO, DĚČÍN, MLADÁ BOLESLAV